บทเรียนที่ 1 พินอิน (Pinyin)

ทำไมเรียนภาษาจีนควรเรียนตัวพินอิน (pinyin)

เพราะสามารถใช้เรียนรู้การการออกเสียงในภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง ใช้ตัวอักษรโรมันหรือภาษาอังกฤษที่เราใช้กันค่ะ พยัญชนะต้นส่วนมากจะคล้ายภาษาอังกฤษ มีไม่กี่ตัวเท่านั้นที่พิเศษค่ะ เช่น Z จะอ่านออกเสียงคล้าย จ ในภาษาไทย บางตัวก็มี การม้วนลิ้นด้วยค่ะ ส่วนสระ ก็คล้ายภาษาอังกฤษค่ะ มี a e i o u เหมือนกัน แต่มีตัวพิเศษคือ ü ออกเสียงควบกล้ำ อ กับ ว รวมกันเป็น อวี คล้ายที่มีการออกเสียงในภาษาฝรั่งเศส สระเขาก็มีสระเดี่ยว สระผสมเหมือนกัน บางตัวก็ออกคล้ายๆภาษาอังกฤษ บางตัวก็ออกไม่เหมือนภาษาอังกฤษ ต้องฟังและจำเอาค่ะว่าออกเสียงว่ายังไง ส่วนเสียงวรรณยุกต์ เขามี 4 เสียง เรียงตามนี้ค่ะ มีเสียง สามัญ จัตวา เอก โท เขาจะใส่ไว้ตรงสระค่ะ เช่นคำนี้เรียงลำดับเสียง 1-4 ค่ะ mā má mǎ mà มา ม๋า หม่า หม้า ถ้าเป็นสระผสม ก็จะใส่ไว้บนสระตัวที่เรียงลำดับมาก่อนในภาษาอังกฤษ เช่น a มาก่อน o เป็นต้น ก็จะใส่สระตรง a เช่นคำว่า hǎo ห่าว ที่แปลว่าดีค่ะ พยัญชนะบางตัวก็ออกไม่เหมือนเสียงในภาษาไทยซะทีเดียว ต้องฟังและเลียนเสียงตามค่ะ เสียงวรรณยุกต์เช่นกันค่ะเสียงเอกของเขาจะมีเสียงลงต่ำแล้วก็ขึ้นสูงค่ะ 

เสียงพยัญชนะต้นของจีนมี 21 เสียง ดังนี้ค่ะ
b  p  m  f
d  t  n  l
g  k  h
j   q  x
z  c  s
zh  ch  sh r

เสียงสระเดี่ยวมี 6 เสียง ดังนี้
a o e i u ü

เสียงสระผสมมี 30 เสียง ดังนี้
ai ao an ang
ou ong
er ei en eng
ia iao ie iou ian in iang ing iong
ua uo uai uei uan uen uang ueng
üe üan ün

มาดูแต่ละตัว เทียบเป็นตัวอักษรไทยหรืออังกฤษอะไรกันบ้างค่ะ
b   ป
p   ผ พ 
m   ม
f   ฝ ฟ
d   ต
t   ถ ท 
n   น
l   ล
z   จ
c   ช ฉ
s   ส ซ
zh   จ
j   จ
ch   ช ฉ
q   ช ฉ
sh   เทียบเท่าเสียง sh ในภาษาอังกฤษ
r   คล้ายกับเสียง r ในภาษาอังกฤษ
x   ซ
g   ก
k   ข ค 
h   ฮ ห
y   ย อ
w  ว อ

อ่านออกเสียงสระดังนี้ค่ะ
a   อา
e   เออ
i   อี อิ 
    อือ (ถ้าพยัญชนะต้นเป็น z c s zh ch sh r)
o  โอ  ออ
ü   อวี
er เออ (ม้วนลิ้น)
 
ai                ao    an   ang

ไอ/อาย   เอา/อาว  อัน/อาน   อัง/อาง    

ou   ong
โอว  อง 

er     ei    en   eng
เออร เอย  เอิน   เอิง 

ia              iao    ie               iu (iou)    ian
อี+อา     เอียว     อี+เอ        อิว         เอียน
 
in   iang   ing   iong

อิน เอียง   อิง   อีอง 

ua  uo   uai   ui (uei) uan 
อวา อัว ไอว  อุย         อวน/อวาน

un (uen) uang       ueng
อุน          อวง/อวาง        เอวิง

üe     üan          ün
อวี+เอ  เอวียน   อวิน

ส่วนเครื่องหมายวรรณยุกต์นั้นมี 4 เสียง ใส่บนสระ ดังนี้เสียงแรก เสียงสามัญ เช่น  bā ปา
เสียงที่ 2 เสียงจัตวา เช่น bá ป๋า
เสียงที่ 3 เสียงเอก(แล้วขึ้นสูงจัตวา) เช่น bǎ ป่า
เสียงที่ 4 เสียงโท เช่น bà ป้า

ส่วนเสียงสั้น จะไม่ใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์กำกับ เช่น bàba คำหลังจะออกเสียงสั้น ป้าปะ 
ที่แปลว่า พ่อ ครูเจอตารางพินอินมาในเวฺ็บหนึ่งดีมากค่ะ อยากรู้ว่าคำไหนอ่านยังไงกดฟังเสียงได้เลยค่ะ แล้วก็กดฟังเสียงวรรณยุกต์ทุกเสียงได้เลยค่ะ เข้าไปแล้วมันขึ้นโฆษณาก็ให้กด ESC เอาออกค่ะ http://www.quickmandarin.com/chinesepinyintable/

มีเพลงที่ทำให้จำง่ายค่ะ สระที่ง่ายมีอยู่ในวีดีโอแรก ส่วนวีดีโอที่สองจะสอนเสียงสระทุกเสียงค่ะ

 ปกติคนไทยเห็นพยัญชนะ ก็อ่านแบบไทย เช่น ก ก็อ่าน กอ ส่วนคนจีนเขาจะอ่านตามนี้ค่ะ
b  p  m  f
ปอ พอ มอ ฟอ
d     t      n    l
เตอ เทอ เนอ เลอ

g     k    h
เกอ เคอ เฮอ
j   q  x
จี  ชี  ซี
z    c    s
จือ ชือ ซือ
zh   ch  sh  r
จือ ชือ ชือ รือ    วรรคนี้ทุกตัวม้วนลิ้น

i  u    ü     a    o   e    e มี ^ อยู่ข้างบน ใช้น้อยและละเครื่องหมาย ^ เมื่อใส่ในคำ
อี อู   อวี   อา  โอ เออ เอ

ai   ei   ao   ou
ไอ เอย อาว โอว

an  en  ang  eng ong
อัน เอิน อาง  เอิง   อง

หว่อเมิน หลาย ช่าง เซิงหมู่ ยวิ่นหมู่เกอ แปลว่า พวกเรามาร้องเพลงพยัญชนะและสระกันเถอะ

ลองร้องตามดูค่ะ รอบสองร้องเองนะคะ 
 http://www.youtube.com/watch?v=H6jX4oZrlwo

http://www.youtube.com/watch?v=5jUHv9ubFjI


https://www.learnchinesecheap.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น