บทเรียนที่ 5 ทักทาย

                                                           ศัพท์ใหม่
谢谢 xièxie  เซี่ยเซี่ย = ขอบคุณ
呢  ne เนอะ = ล่ะ
也  yě เหย่= ก็

最近 zuì jìn จุ้ยจิ้น = ช่วงนี้
忙 máng หมาง = ยุ่ง
不 bù ปู้ = ไม่
太 tài ไท่= เหลือเกิน, เกินไป
不太bú tài  ปู๋ไท่ = ไม่ค่อย
再见 zài jiàn ไจ้เจี้ยน = ลาก่อน

                                                              บทสนทนา

A  : 你好吗? คุณสบายดีไหม
B   : 我很好, 谢谢, 你呢? ฉันสบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ
A  : 我也很好,你最近忙不忙?ฉันก็สบายดี ช่วงนี้คุณยุ่งไหม
B  : 我很忙, 你呢?ฉันยุ่งมาก แล้วคุณล่ะ
A  : 我不太忙。ฉันไม่ค่อยยุ่ง
B   : 再见!ลาก่อน
A  :  再见!ลาก่อนการใช้คำ

呢 ล่ะ ใช้วางท้ายประโยคเมื่อต้องการใช้ย่อประโยคคำถาม ในกรณีไม่ต้องการกล่าวประโยคดังกล่าวซ้ำอีก
A  : 你最近忙不忙?
B  : 我很忙, 你呢?หมายถึงถามว่าแล้วคุณยุ่งไหม
 A  : 我不太忙。

 也 ก็  เป็นคำกริยาวิเศษณ์ วางไว้อยู่ข้างหน้าคำกริยาที่ถูกขยาย  เช่น 我也累(lèi เหนื่อย) ฉันก็เหนื่อย


แปลว่า ไม่ ใช้วางหน้าคำคุณศัพท์หรือกริยาทั่วไป เช่น 不好 ยกเว้นคำกริยา 有 yǒu ซึ่งแปลว่ามี จะ
ใช้คู่กับคำว่า 没 méi

เป็นคำวิเศษณ์ มีความหมายเชิงบวกคือ แปลว่าเหลือเกิน เช่น 太好 了。 ดีเหลือเกิน
ความหมายเชิงลบ แปลว่าเกินไป เช่น 太累 เหนื่อยเกินไป

https://www.learnchinesecheap.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น